Tail and mane

23314 STALLION Main & tail brush HUGO